สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ประเภทไม่มีเงินฝาก)


  ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตามพันธกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ "ทำให้คนไทยมีบ้าน"


หน่วยงานเดิม

  หน่วยงานที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ โทร 02-202-1452-3


หน่วยงานใหม่

  การทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทไม่มีเงินฝากกับหน่วยงานเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของหน่วยงานทั้งภาพรัฐและเอกชนได้มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ โทร 02-202-2337-41