เอกสารที่ใช้ประกอบ

  1. 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททุกหน้า (อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท
  2. 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ตของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือ ผู้รับมอบอำนาจลงนามของบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  3. 3. ตัวอย่าง PAY SLIP (สลิปคาร์บอน) ของบริษัท (ฉบับจริง)
  4. 4. ภาพถ่ายบริษัท หรือโบว์ชัวร์ของบริษัท (ถ้ามี)
  5. 5. จำนวนพนักงาน / ประเภทธุรกิจ (ระบุในใบสมัคร)

หมายเหตุ หากประกอบการมีผลขาดทุน ให้แสดงงบการเงินฉบับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมชี้แจ้งเหตุผลให้ธนาคารทราบ