หน้าที่ตามข้อตกลงของหน่วยงาน


  เมื่อธนาคารอนุมัติรับให้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการโดยได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว หน่วยงานมีหน้าที่ตามข้อตกลง ดังนี้


พิจารณา

  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานให้ใช้สิทธิการกู้เงิน


นำส่งเงิน

  รวบรวมและนำส่งเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร


แจ้งพ้นสภาพ

  แจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อข้าราชการ/พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ/พนักงาน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ โทร 02-202-2337-8