ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ”

  • “โครงการสร้างบ้าน สร้างอาชีพ” เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ผู้ขอกู้ยินยอมให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอกู้เกี่ยวกับการกู้เงินกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามความร่วมมือดังกล่าวได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบแสดงความจำนงขอกู้เงินกับธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ แก่ผู้ขอกู้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกโครงการข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขอกู้ให้ทราบล่วงหน้า