ขอทำบัตรชำระเงินกู้ GHB PAY CARD


(เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอความกรุณาให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับธนาคารใช้ในการชี้แจงรายละเอียดและให้ข้อมูล หรือกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อท่านจากช่องทางอื่นได้)
หมายเหตุ : ธนาคารสามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ติดต่อของท่านได้ 3 แห่ง
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
1.บัตรชำระเงินกู้เป็นบัตรที่ใช้สำหรับนำไปชำระเงินกู้ เงินงวดรายเดือน ที่ตัวแทนรับชำระเงินของธนาคาร เป็นการอำนวยความสะดวก ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร ด้านหลังบัตรจะมีแถบ Barcode บัญชีละ 1 แถบ ลูกค้าสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนว่า จะชำระเงินในบัญชีใด (ที่แถบ Barcode จะระบุหมายเลขบัญชีไว้) และแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการชำระ 2.บัตรชำระเงินกู้นี้สามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระเงินกู้ของธนาคารฯ โดยแต่ละตัวแทนจะคิดค่าธรรมเนียม และยอดเงินที่สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระเงินกู้ของธนาคารฯ จะแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล ตัวแทนรับชำระเงินกู้ของธนาคารฯ, ค่าธรรมเนียม และยอดเงินที่สามารถชำระต่อรายการได้ที่ลิงค์นี้ จุดบริการรับชำระหนี้เงินงวด 3.บัตรชำระเงินกู้นี้ออกให้เฉพาะผู้กู้หลักเท่านั้น 4.เงื่อนไขการชำระเงินกู้ ผู้กู้ไม่สามารถใช้บริการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระเงินกู้ ในกรณี 1. มีสถานะดำเนินคดี 2. ชำระหนี้ปิดบัญชีไถ่ถอนจำนอง