CH Logo

  • แจ้งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยฯ ให้กรมสรรพากร
  • สำหรับลูกค้าที่กู้ยืมเงินที่ได้เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อธนาคาร และต้องให้ความยินยอมแก่ธนาคารเพื่อนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญากู้ยืมเงินต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด link1 link2
  • เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีตามประกาศกรมสรรพากร ท่านจะต้องให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญากู้ยืมเงินต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ การให้ความยินยอมดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่ปีภาษี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าท่าน จะได้แจ้งเพิกถอนความยินยอมมายังธนาคารผ่านช่องทาง และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  • กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน
*ระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ บน IE กรุณาใช้งานผ่าน Chrome หรือ Firefox