ธนาคารอาคารสงเคราะห์"ทำให้คนไทยมีบ้าน"


โครงการปรับเงินงวด

ข้อกำหนดการใช้งาน

 โครงการปรับเงินงวดสำหรับลูกค้า จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับลูกค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี
กรณีลูกค้ารายย่อย ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนเงินงวดใหม่ในเดือนถัดไป
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการ ธนาคารจะดำเนินการแจ้งหักเงินเดือนผ่อนชำระตามเงินงวดใหม่ไปยังหน่วยงานของท่านในเดือนถัดไป ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านก่อนลงทะเบียนปรับเงินงวดของท่าน
กรณีหักบัญชีเงินงวดผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะหักเงินงวดใหม่จากบัญชีเงินฝากของท่านในเดือนถัดไป
 ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่มีการปรับเงินงวด ลูกค้ายังคงสามารถชำระเงินงวดได้มากกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ ลูกค้าต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อให้เงินงวดใหม่มีผลในเดือนถัดไป


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความด้านบนอย่างครบถ้วนและรับทราบรายละเอียดของโครงการแล้ว และได้ตกลงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเงินงวด